17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  4,3 tỷ
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  60  3,8 tỷ
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  90  5,5 tỷ
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  4,4 tỷ
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  102  5,4 tỷ
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  3,6 tỷ
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  4,4 tỷ
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  100  6 tỷ
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  60  3,8 tỷ
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  85  5,5 Tỷ
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  50  3,2 Tỷ
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  85  4,5 tỷ
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  85  5,3 Tỷ
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  4 Tỷ
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  80  4 tỷ
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  76  3,8 tỷ
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  73  3,7 tỷ
720A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  116  9 tỷ
720A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  54  3,5 tỷ
720A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  108  7,5 tỷ
Điện thoại Facebook Email Địa chỉ