17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  85  18 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  60  16 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  62  15 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  85  22 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  16 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  50  13,5 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  85  20 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  18 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  85  20 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  90  20 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 1  50  13,5 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  16 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  17 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  127  1200 USD
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  17 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  60  16 tr/tháng
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  90  17 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  102  24 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 3  88  20 tr/tháng
17 Mai Chí Thọ, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 2  75  15 tr/tháng
Điện thoại Facebook Email Địa chỉ